ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

Цей Договір є договором публічної оферти та публічним договором відповідно до положень ст. ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, який укладено між («Ліцензіар») та фізичною або юридичною особою («Ліцензіат»), який/яка отримує та використовує Програмне забезпечення відповідно до цього Договору в умовах оплати винагороди відповідно до обраного Тарифу або у режимі вільного доступу (на час тестового періоду)./яка отримує та використовує Програмне забезпечення відповідно до цього Договору в умовах оплати винагороди згідно з обраним Тарифом або в режимі вільного доступу (на час тестового періоду).

Умови Договору однакові для всіх ліцензіатів, беззастережне прийняття ними умов (акцепт) якого відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, вважається акцептом цього Договору та свідчить факт його укладання шляхом реєстрації на Chat Space (отриманням доступу або створенням облікового запису) в мережі Інтернет за адресою: https://chat-space.ai, https://app.chat-space.ai, https://app-1.chat-space.ai

1. Преамбула

Оскільки Ліцензіар розробив (самостійно чи спільно з третіми особами) Програмне забезпечення (як визначено нижче), яке згідно зі ст. ст. 420 та 433 Цивільного кодексу України та ст. 6, 9 Закону України «Про авторське право та суміжні права» є об'єктом авторського права;

Оскільки згідно із ч. 1 ст. 12 Закону України «Про авторське право та суміжні права» перелік способів використання об'єкта авторського права третьою особою за згодою Ліцензіара не є вичерпною, виключне право використовувати об'єкт авторського права передбачає можливість його використання у будь-якій формі та у будь-який спосіб, і, відповідно, Ліцензіар має право надавати третім особам право користування програмним забезпеченням шляхом надання доступу до нього як передбачено цим Договором;

Оскільки згідно з п. 5 ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може, серед іншого, здійснюватись на підставі інших договорів про розпорядження правами інтелектуальної власності додатково до тих, що передбачені у пп. 1-4 ч. 1 зазначеної статті; Оскільки Ліцензіат бажає отримати доступ до Програмного забезпечення для використання з метою, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

Уклали ліцензійний договір («Договір») про наступне:

2. Терміни та визначення

2.1. Програмне забезпечення – це комп'ютерна програма (в розумінні Закону України «Про авторське право та суміжні права»), а також функції, які вона виконує, онлайн-сервіс під назвою Chat Space, розміщеної на програмно-апаратному комплексі Ліцензіара, доступ до якої здійснюється з допомогою сайту (розташований в мережі Інтернет за адресою: https://chat-space.ai, https://app.chat-space.ai, https://app-1.chat-space.ai та використовується для дозволених цілей ("Програмне забезпечення", "Програмна продукція" або "ПО").

2.2. Дозволеними цілями використання ПЗ та надання доступу до ПЗ за цим Договором є:

2.2.1. Створення Ліцензіатом за допомогою використання ПЗ умов для покращення роботи Ліцензіата, а також абонентського обслуговування Програмного забезпечення, в порядку та на умовах, які Ліцензіар може вносити на свій розсуд та відповідно до умов цього Договору.

2.2.2. Створення Ліцензіатом за допомогою використання ПЗ комерційно цінної інформації, яка використовується у власних інтересах або надається Ліцензіатом своїм клієнтам за плату.

Щоб уникнути непорозумінь, зазначене положення не повинно в жодному разі трактуватися як надання права Ліцензіату видавати субліцензії на ПЗ.

2.3. Сайт – Інтернет-ресурс Ліцензіара, розміщений у мережі Інтернет за адресою: [https://chat-space.ai, https://app.chat-space.ai, https://app-1.chat-space.ai ], за допомогою якого надається доступ до ПЗ, який також містить інформацію про ПЗ, Тарифи та Винагороду за надання доступу до ПЗ, є офіційним засобом повідомлення ліцензіата про зміни та доповнення ПЗ шляхом розміщення на Сайті відповідної інформації у випадках, передбачених цим Договором. Ліцензіар гарантує, що має всі права на Сайт, необхідні для виконання своїх зобов'язань за Договором.

2.4. Ліцензіар – який є власником усіх відомих на момент укладання Ліцензійного договору виключних майнових прав інтелектуальної власності на ПЗ та має право на надання доступу до Програмного забезпечення за Договором.

2.5. Ліцензіат – фізична чи юридична особа, якій Ліцензіар надає ліцензію на умовах, передбачених Договором.

2.6. Ліцензійна угода - це контракт (а також усі додатки, які є його невід'ємною частиною), відповідно до якого одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності певним чином (спосібами) протягом певного періоду на певній території та ліцензіат зобов'язується стягувати плату за використання об'єкта.

2.7. Ліцензія - невиключне мале право на користування ПЗ, що надається Ліцензіаром Ліцензіату на умовах цього Договору.

2.8. Винагорода – грошове відшкодування Ліцензіату Ліцензіару за надання ліцензії.

2.9. Клієнт - фізична чи юридична особа, фізична особа-підприємець або будь-яка Третя особа, за дорученням та (або) на користь якої Ліцензіат використовує ПЗ відповідно до цього Договору.

2.10. Базова технічна підтримка ПЗ - підтримка з питань функціональних можливостей ПЗ, надається фахівцями Ліцензіара з виділеної лінії служби прийому та вирішення технічних запитів (телеграм: @CS_AI_Support). Вартість послуг базової технічної підтримки ПЗ за цим Договором входить до складу винагороди та окремої оплати не підлягає.

2.11. Треті особи - будь-які фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які не є Сторонами цього Договору.

2.12. Акаунт ліцензіата - обліковий запис, структура конкретних даних, інформації, що сукупно відносяться до єдиного елемента ПЗ та які індивідуалізовані обліковими даними, надані Ліцензіатом Ліцензіару під час реєстрації або отримання доступу.

2.13. Тариф - розмір винагороди за надання ліцензії, що визначається обсягом функціональних характеристик ПЗ та строком надання ліцензії. Актуальна інформація про тарифи доступна на сайті https://chat-space.ai

2.14. Заявка – лист або будь-який інший спосіб, що містить намір ліцензіата отримати ліцензію та інформацію про обраний Тариф, надсилається Ліцензіатом Ліцензіару та формується автоматично на Сайті натисканням Ліцензіатом кнопки «Отримати доступ».

3. Предмет договору

3.1. За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату невиключне право використання програмного забезпечення на обумовлених у цьому Договорі, Додатках до нього умовах та відповідно до обраного Тарифу, а Ліцензіат зобов'язується своєчасно та в повному обсязі виплатити Ліцензіару Винагороду та використовувати ПЗ на умовах, передбачених на додатками щодо нього.

3.2. Ліцензія, згідно з цим Договором, включає можливість особистого використання ПЗ, яка передбачає можливість здійснювати будь-які дії, пов'язані з функціонуванням ПЗ відповідно до його призначення, а саме:

3.2.1. здійснювати віддалений доступ до програмного забезпечення за допомогою мережі Інтернет;

3.2.2. здійснювати доступ до ПЗ, а також інформації, яка сформована в результаті експлуатації ПЗ, з метою використання функціональних можливостей ПЗ;

3.2.3. використовувати дані результатів на власний розсуд, але відповідно до дозволеної мети.

ПЗ надається Ліцензіату на умовах «як є» без будь-яких гарантійних зобов'язань, включаючи відповідність ПЗ очікуванням Клієнта та використання або невикористання цього права в період дії ліцензії.

3.3. Доступ до програмного забезпечення може здійснюватись лише Ліцензіатом на підставі створеного облікового запису або отримання доступу.

3.4. Щоб уникнути сумнівів та іншого трактування, цей Договір не передбачає відчуження виняткового права. Надання права користування на умовах виключної ліцензії на будь-які результати інтелектуальної діяльності належить Ліцензіару. Положення цього Договору не обмежують права Ліцензіара на використання та розпорядження програмним забезпеченням на свій вибір та розсуд, включаючи право на надання доступу до цих третіх осіб.

3.5. Повний або частковий доступ до функціональних можливостей ПЗ:

3.5.1. Тестовий період (трильнийперіод). Після реєстрації та створення Облікового запису або отримання доступу, Ліцензіат отримує безоплатно повний або частковий доступ до функціональних можливостей ПЗ на строк від 2 до 7 календарних днів (включно) з моменту створення облікового запису або отримання доступу.

Після закінчення тестового періоду Ліцензіат має право на використання ПЗ відповідно до обраного Тарифу.

3.5.2. Тарифи:

3.5.2.1. "Базовий" 1 день": Придбання ліцензії "Базовий" терміном на 1 (один) календарний день. Термін починається з моменту отримання винагороди згідно з Тарифом і закінчується об 11:59:59 поточного або наступного дня.

3.5.2.2. Знижка надається та діє до загального зниження вартості товару.

3.6. Обмеження доступу до функціональних можливостей:

Після закінчення тестового періоду або за умов не надходження винагороди Ліцензіару у строки, визначені у п.7.2. Договору Ліцензіат отримує обмеження доступу до системи, при якому будь-які функціональні можливості ПЗ недоступні.

3.7. На території правомірного використання програмного забезпечення за цим Договором є територія України; при цьому за бажанням Ліцензіату Програмне забезпечення може правомірно використовуватись на території всього світу. При цьому Сторони Договору керуються українським законодавством, а всі ризики використання ПЗ за територією України є ризиками Ліцензіату, і Ліцензіар не несе відповідальності за недотримання Ліцензіатом іноземного законодавства.

3.8. Ліцензія надається на термін, вказаний на сайті https://chat-space.ai, відповідно до цього договору.

4. Постачання програмного забезпечення

4.1. Постачання програмної продукції здійснюється шляхом надання Ліцензіату доступу до програмного забезпечення з використанням мережі Інтернет.

4.2. Для отримання доступу до ПЗ Ліцензіат зобов'язується подати заявку на отримання доступу за процедурою отримання доступу, яка встановлена на Сайті. Ліцензіат після заповнення заявки на сайті отримує пароль та обліковий запис доступу до ПЗ. Натискаючи кнопку «Отримати доступ», Ліцензіат погоджується з умовами Договору, Політики конфіденційності та отримує доступ до авторизації. Після авторизації, Ліцензіат набуває можливості користуватися ПЗ (Chat Space).

4.3. Для отримання доступу до ПЗ Ліцензіат зобов'язується подати заявку на отримання доступу за процедурою отримання доступу, яка встановлена ​​на Сайті. Ліцензіат після заповнення заявки на сайті отримує пароль та обліковий запис доступу до ПЗ. Натискаючи кнопку «Отримати Кабінет», Ліцензіат погоджується з умовами Договору, Політики конфіденційності та отримує доступ до авторизації. Після авторизації, Ліцензіат набуває можливості користуватися ПЗ (Chat Space).

5. Доступ до програмного забезпечення

5.1. Доступ до ПЗ надається Ліцензіаром Ліцензіату безперервно в такий спосіб:

5.1.1. протягом терміну ліцензії, Ліцензіат за допомогою облікового запису або доступу має доступ до повного або часткового функціоналу (Chat Space);

5.1.2: «Неперервність доступу до програмного забезпечення залежить від сплаченого Ліцензіатом тарифу».

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Права та обов'язки Ліцензіара:

6.1.1. Ліцензіар має право розпоряджатися Програмним забезпеченням, передавати права доступу до ПЗ третім особам, самостійно використовувати ПЗ у будь-якій формі та у будь-який спосіб на свій розсуд;

6.1.2. Ліцензіар має право отримувати Винагороду за надані Ліцензіату Ліцензії на ПЗ відповідно до умов цього Договору, а також має право вносити зміни до Тарифів та встановлювати нові тарифи;

6.1.3. Ліцензіар має право оновлювати зміст, функціональні можливості програмного забезпечення, а також інтерфейс користувача в будь-який час на свій розсуд. Ліцензіар не несе перед Ліцензіатом відповідальності за модифікацію програмного забезпечення. Ліцензіар має право повідомляти Ліцензіату про деякі з проведених модифікацій за допомогою публікації оголошення на Сайті, в інтерфейсі ПЗ/сайту та/або електронною поштою на адресу ліцензіата, зазначеної при отриманні доступу до ПЗ, а також будь-яким іншим можливим способом; /сайту та/або електронною поштою на адресу ліцензіата, вказаної при отриманні доступу до ПЗ, а також будь-яким іншим можливим способом;

6.1.4. Ліцензіар має право вносити, редагувати та видаляти будь-яку інформацію на свій розсуд, у тому числі дані які аналізуються (обробляються) ПЗ;

6.1.5. Ліцензіар має право проводити технологічні перерви доступності ПЗ, які розглядаються як використання ПЗ у штатному режимі та не є підставою для перерахунку сплачених Ліцензіатом винагород. Технологічні перерви можуть проводитись у тому числі для оновлення функціональності ПЗ.

6.1.6. Ліцензіар здійснює компенсації на користь ліцензіата виключно у порядку, передбаченому Договором. Ліцензіар залишає за собою виключне право кваліфікувати особливість роботи ПЗ як недолік (помилку, дефект тощо), а також провести одну з таких дій: скоригувати особливість роботи ПЗ або визнати особливість роботи ПЗ як таку, що не підлягає змінам.

6.1.7. Ліцензіар має право припиняти доступ Ліцензіату та інших осіб до ПЗ у разі порушення ними законодавства України чи умов цього Договору;\

6.1.8. Ліцензіар зобов'язується передати Ліцензіату Ліцензію на ПЗ у порядку та у строки, встановлені цим Договором та Додатком до нього;

6.1.9. Ліцензіар зобов'язується утриматися від будь-яких дій, здатних утруднити здійснення Ліцензіатом наданого йому права доступу до програмного забезпечення протягом строку дії виданої ліцензії;

6.1.10. Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату базову технічну підтримку ПЗ;

6.1.11. Ліцензіар не несе відповідальності за несанкціоноване використання облікового запису Ліцензіата третіми особами з вини або необережності ліцензіата.

6.2. Права та обов'язки Ліцензіату:

6.2.1. Ліцензіат має право використовувати ПЗ на умовах та в межах, передбачених цим Договором та Додатками до нього, а також у рамках законодавства України, не використовуючи ПЗ для порушення законів та прав Ліцензіара, а також третіх осіб;

6.2.2. Ліцензіат зобов'язується не передавати третім особам, надані Ліцензіаром параметри доступу до програмного забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, пароль для входу до Облікового запису; не використовувати їх у цілях, не дозволених цим Договором, у тому числі у спосіб, який здатний призвести до заподіяння шкоди комерційним інтересам та репутації Ліцензіара;

6.2.3. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за збереження та конфіденційність свого пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання облікового запису Ліцензіата. Усі дії, вчинені з використанням облікового запису Ліцензіата, вважаються здійсненими Ліцензіатом. Ліцензіат самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Ліцензіата, а також ризик можливих несприятливих наслідків для себе та для Ліцензіара;

6.2.4. У разі втрати та/або розголошення Ліцензіатом облікового запису (доступу до електронної пошти та/або пароля), Ліцензіат зобов'язується повідомити про це Ліцензіара негайно;

6.2.5. Ліцензіат визнає та погоджується з тим, що всі права інтелектуальної власності, у тому числі виключне право інтелектуальної власності на ПЗ, товарний знак та інші результати інтелектуальної діяльності, у тому числі розміщені на Сайті, функціонал ПЗ належать Ліцензіару. Ліцензіат не має права використовувати ПЗ способами, які не передбачені цим Договором та Додатками до нього;

6.2.6. Ліцензіат зобов'язується приймати Ліцензії, що надаються відповідно до цього Договору, у порядку та на строк, встановлений Договором;

6.2.7. Ліцензіат зобов'язується не використовувати жодних приладів чи комп'ютерних програм для втручання у процес нормального функціонування Сайту та програмного забезпечення;

6.2.8. Ліцензіат зобов'язується не укладати субліцензійні договори та не передавати іншим способом права на ПЗ, а також не поступатися та не передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди Ліцензіара;

6.2.9. Ліцензіат зобов'язується платити Ліцензіару Винагороду у порядку, розмірі та у строки, передбачені в цьому Договорі;

6.2.10. Цим Ліцензіат підтверджує, що ознайомився з усіма функціональними властивостями та характеристиками ПЗ. Ліцензіат несе ризик невідповідності ПЗ своїм очікуванням, побажанням та потребам;

6.2.11. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неналежного використання або неможливості використання ПЗ, що виникли з вини або необережності Ліцензіата. Ліцензіат погоджується з тим, що для використання ПЗ він повинен мати доступ до Інтернету та прийнятну для роботи ПЗ швидкість передачі даних по Інтернет-каналу (не менше 10 МБ/с);

6.2.12. Ліцензіат зобов'язується не здійснювати такі дії:

6.2.12.1. копіювати ПЗ або будь-яку його частину;

6.2.12.2. змінювати ПЗ або будь-яку його частину;

6.2.12.3. декомпілювати («to decompile») або іншим чином перетворювати програмне забезпечення у вихідний код або будь-яку його частину;

6.2.12.4. розкривати іншим способом будь-який вихідний код;

6.5.12.5. видозмінювати ПЗ будь-яким чином або в будь-якій формі;

6.2.12.6. використовувати несанкціоновані видозмінені версії ПЗ, включаючи, серед іншого, створення подібних продуктів та/або конкурентного сервісу або отримання несанкціонованого доступу до ПЗ;

6.2.12.7. модифікувати (переробляти) ПЗ будь-яким чином - під модифікацією (переробкою) розуміється будь-яка зміна ПЗ, у тому числі переклад з однієї мови на іншу;

6.2.12.8. здійснювати дії, пов'язані з «клонуванням» Облікових записів (для створення дублюючих облікових записів з використанням кількох електронних адрес), фальсифікувати свою IP-адресу;

6.2.12.9. здійснювати дії, створені задля порушення функціонування ПЗ;

6.2.12.10. здійснювати дії, спрямовані на отримання доступу до інших користувачів ПЗ;

6.2.12.11. надавати доступ до програмного забезпечення третім особам з боку ліцензіата. Будь-яка передача (поступка) Ліцензіатом іншій особі може бути здійснена лише за письмовою згодою Ліцензіара;

6.2.12.12. передавати параметри доступу до облікового запису, включаючи, але не обмежуючись, пароль третім особам;

6.2.12.13. давати дозволи на використання, здавати в оренду, продавати, надавати в лізинг, передавати права, розповсюджувати, забезпечувати хостинг, розкривати або зробити ПЗ доступним будь-яким третім особам, включаючи, але не обмежуючись створенням інтернет-посилань на сайт розміщення ПЗ, що включають інформацію підключення Ліцензіата до ПЗ, включаючи, але не обмежуючись, імен користувачів, паролі, куки («cookie»), та/або «дзеркалювання» («mirroring») або «обрамлення» («wrapping») будь-якої частини ПЗ;

6.2.13. Ліцензіат гарантує, що ні Ліцензіат, ні особи, що діють від імені Ліцензіату, не будуть використовувати ПЗ для спонукання у будь-якій формі клієнтів Ліцензіара до використання конкурентних комп'ютерних програм та сервісів, у тому числі онлайн-сервісів;

6.2.14. Ліцензіат зобов'язується не використовувати ПЗ та інформацію, отриману внаслідок використання ПЗ, для забороненої законодавством України діяльності.

6.2.15. Ліцензіат зобов'язаний обов'язково порадитися з фахівцем у галузі права перед використанням будь-якої інформації та приймати будь-які рішення на її підставі на свій страх та ризик.

7. Винагорода Ліцензіара та порядок розрахунків

7.1. Розмір винагороди Ліцензіара за надання права використання ПЗ визначається відповідно до обраного Ліцензіата Тарифу. Розмір винагороди за надання права використання ПЗ (ліцензії) за відповідними тарифами зазначено на Сайті Ліцензіара у відповідному розділі https://chat-space.ai.

7.2. Ліцензіат зобов'язується платити Винагороду Ліцензіару у порядку 100% передоплати за 1 день користування.

7.2.1. Ліцензіат зобов'язується сплачувати комісію, яка становить 2.2% від суми платежу.

7.3. Винагорода згідно з Договором визначається у грошовому еквіваленті в іноземній валюті (долар США) та здійснюється у національній валюті України (гривня). Винагорода за цим Договором визначається так:

7.3.1. Гривневий еквівалент розміру винагороди визначається на момент здійснення розрахунків із використанням середнього курсу продажу долара США в обмінниках Києва на Валютному аукціоні за даними, розміщеними на веб-сайті: https://minfin.com.ua/en/ валюта/аукціон/auchanger/uschanger /uschanger/u./buy/kiev/

7.3.2. Розрахунок суми винагороди проводиться у разі формуле: A = B*C, де: А – сума винагороди (гривня); B – сума, що підлягає сплаті (долар США); C – курс долара США щодо гривні, визначений відповідно до пункту 7.3.1. справжньої угоди

7.4. Розмір та порядок оплати винагороди можуть бути змінені Ліцензіаром. Інформація про зміну розміру та умов оплати винагороди надсилається Ліцензіату будь-яким способом не виключаючи електронної пошти не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до введення в дію нових умов. Інформація про нові тарифи також розміщується Ліцензіаром на Сайті.

7.5. Нові умови розміру та порядку оплати винагороди застосовуються лише до Ліцензії, які не сплачені Ліцензіатом на момент введення в дію нових умов оплати.

8. Відповідальність сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору, додатків до нього, у частині неврегульованої Договором та Додатків до нього, відповідно до законодавства України.

8.2. Ліцензіар має право призупинити дію ліцензії (закрити повний доступ до ПЗ та надати обмежений доступ до ПЗ, як зазначено в п.3.6.) у разі порушення строків оплати за цим Договором та додатками. У цьому контексті це не означає розірвання договору та додатків до нього, а є зустрічним невиконанням відповідно до ч. 3 ст. 538 Цивільного кодексу України.

8.3. Ліцензіар за жодних обставин не несе відповідальності за:

8.3.1. будь-які негативні наслідки, які є прямим чи непрямим результатом дій/бездіяльності Ліцензіату та/або третіх осіб з боку Ліцензіату;

8.3.2. будь-які непрямі збитки та/або втрачену вигоду Ліцензіату та/або третіх сторін з боку Ліцензіату незалежно від того, чи міг Ліцензіар передбачити можливість таких збитків чи ні.

8.4. У тій мірі, в якій це дозволено чинним законодавством, сукупний розмір відповідальності Ліцензіара за цим Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойки), відсотків та/або відшкодування збитків, за будь-яким позовом чи претензією обмежується розміром винагороди за Договором, виплаченою Ліцензіару відповідно до цього Договору. Це положення є суттєвим для Сторін.

8.5. У разі виявлення порушень законодавства та за наявності відповідних розпоряджень з боку правоохоронних та інших уповноважених державних органів та посадових осіб, Ліцензіар залишає за собою право призупинити доступ Ліцензіата до ПЗ, надіславши Ліцензіату відповідне письмове повідомлення про виявлені порушення з вимогою їх. У разі не усунення Ліцензіатом порушень у строк, зазначений у повідомленні, Ліцензіар має право видалити обліковий запис Ліцензіата без перерахування винагороди Ліцензіара та відшкодування Ліцензіату будь-яких збитків.

8.6. У разі порушення Ліцензіатом будь-якого з положень цього Договору та/або порушення законодавства України при використанні ПЗ Ліцензіар має право в односторонньому позасудовому порядку призупинити доступ до ПЗ до усунення Ліцензіатом таких порушень або розірвати цей Договір шляхом повідомлення про це Ліцензіата з дати, зазначеної в такому повідомлення , без перерахування винагороди Ліцензіара та без компенсації Ліцензіату будь-яких збитків.

8.7. Ліцензіар зобов'язується відшкодувати передбачені Договором збитки у разі стягнень за рішенням суду у разі пред'явлення третьою особою претензій про те, що використання ПЗ порушує його патентні, авторські права, права на товарний знак або здійснює неправомірне присвоєння його комерційної таємниці в українській юрисдикції, де права на ПЗ та інші об'єкти інтелектуальної власності підлягають захисту.

8.8. Ліцензіат несе відповідальність за будь-які порушення законодавства, у тому числі законодавства про захист персональних даних, та прав третіх осіб у разі, якщо їм, його користувачами при використанні функціональних можливостей ПЗ порушено вимоги щодо захисту персональних даних, авторські, суміжні права третіх осіб, здійснено несанкціоноване використання знаків для товарів та послуг, фірмових найменувань, інших засобів індивідуалізації. При цьому у разі надходження на адресу Ліцензіара претензій, позовів та/або приписів щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб, пов'язані з неналежним використанням ПЗ, Ліцензіат самостійно та за свій рахунок врегулює зазначені претензії або у разі неможливості такого врегулювання , відшкодує Ліцензіару збитки, завдані у зв'язку з цим.

8.9. Ліцензіат несе відповідальність за будь-яку інформацію або інший контент (у тому числі файли з даними, тексти, відео, аудіо, а також інші файли та зображення), отриманий при використанні ПЗ, які він, його користувачі передають третім особам або отримують від них, а також за всі наслідки використання ПЗ (включаючи будь-які збитки, які може зазнати Ліцензіат, Ліцензіар та треті особи).

9. Обмеження відповідальності Ліцензіара

9.1. Як зазначено в п. 2 Договору, Програмне забезпечення надається на умовах «як є», тобто без гарантії будь-якого роду, включаючи відсутність гарантій його придатності для використання з певною Ліцензіатом метою, гарантій якості та працездатності, відповідності функціональних можливостей ПО меті та очікуванням Ліцензіата .

9.2. Ліцензіар не несе відповідальності за якість та функціональні особливості ПЗ, як явні, так і передбачувані.

9.3. Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом, його клієнтами або третіми особами за прямі чи непрямі збитки, втрачені вигоди, інші збитки, які можуть бути пов'язані з використанням ПЗ, у тому числі, але не обмежуючись, можливими перервами в роботі, несумісністю обладнання, необхідністю зміни Зміни, переривання ділової активності.

9.4. Відповідно до умов цього договору Ліцензіар не контролює інформацію та контент, який розташований, передається, зберігається Ліцензіатом, його клієнтами та третіми особами з боку ліцензіата за допомогою ПЗ і, отже, не гарантує їх точність, повноту, якість та не несе жодної відповідальності за їх зміст .

9.5. Ліцензіар несе відповідальність за винне порушення своїх зобов'язань за цим Договором та максимальний розмір відповідальності Ліцензіара не може перевищувати розміру, сплаченого Ліцензіатом винагороди за той місяць, у якому було допущено зазначене порушення.

10. Права на результати інтелектуальної діяльності

10.1. Усі виняткові права інтелектуальної власності на ПЗ, Сайт ПЗ, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації та інші об'єкти, розміщені на Сайті, а також складові та їх елементи, інформація, належать виключно Ліцензіару.

11. Обставини непереборної сили

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання або невиконання зобов'язань, спричинене обставинами непереборної сили, пожежі чи інші нещасні випадки, стихійні лиха, епідемії, страйки, воєнні дії чи інші заворушення, а також закони, постанови чи вимоги державних органів та відомств.

11.2. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, повинна негайно після виникнення таких обставин не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів сповістити в письмовій формі іншу Сторону про їх початок, вказавши характер обставин, передбачувану тривалість їх дії та ступінь, в якому вони завадили виконання. такою Стороною зобов'язань за цим Договором, а також надати документ компетентного органу про непереборну силу.

11.3. Документ, виданий відповідним компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії непереборної сили.

11.4. У разі настання обставин, передбачених пунктом 11.1. цього Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається пропорційно до часу, протягом якого діють такі обставини та/або їх наслідки.

11.5. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання або невиконання зобов'язань, спричинене обставинами непереборної сили, пожежі чи інші нещасні випадки, стихійні лиха, епідемії, страйки, воєнні дії чи інші заворушення, а також закони, постанови чи вимоги державних органів та відомств.

11.6. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, повинна негайно після виникнення таких обставин не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів сповістити в письмовій формі іншу Сторону про їх початок, вказавши характер обставин, передбачувану тривалість їх дії та ступінь, в якому вони завадили виконання. такою Стороною зобов'язань за цим Договором, а також надати документ компетентного органу про непереборну силу.

11.7. Документ, виданий відповідним компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії непереборної сили.

11.8. У разі настання обставин, передбачених пунктом 11.1. цього Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається пропорційно до часу, протягом якого діють такі обставини та/або їх наслідки.

12. Конфіденційність

12.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію та не використовувати її, крім виконання зобов'язань за цим Договором. Сторона, якій надана конфіденційна інформація, зобов'язується вжити заходів до її захисту не менше ніж заходи вжиті нею для захисту власної конфіденційної інформації та/або передбаченої цим договором (залежно від того, які заходи є суворішими).

12.2. Конфіденційною вважається інформація, отримана в рамках виконання цього Договору і містить у тому числі інформацію, що охороняється законом, або інформацію, яка в момент передачі її, Стороною, яка її передає, позначена грифом «Конфіденційно» або «Строго конфіденційно» із зазначенням повної назви та адреси місця знаходження її власника, а також ключові слова, назви тем, їх налаштування та зміст, що формуються під час використання послуг Ліцензіара.

12.3. Сторона, яка допустила розголошення конфіденційної інформації або не виконала інших вимог щодо забезпечення її конфіденційності, відповідає за законодавством України.

12.4. Конфіденційна інформація може надаватися компетентним державним органам у випадках та у порядку, передбаченому чинним законодавством, що не тягне за собою настання відповідальності за її розголошення.

12.5. Обробка персональних даних Ліцензіату здійснюється на підставі чинного законодавства України та відповідно до згоди на обробку персональних даних згідно з Політикою конфіденційності.

12.6. Зобов'язання Сторін, викладені у цьому розділі, діють протягом терміну дії цього Договору та 3 (три) роки після його припинення, якщо інше не погоджено Сторонами та не передбачено у Політиці конфіденційності.

13. Застосовне право та порядок вирішення спорів

13.1. Застосування та тлумачення цього Договору, включаючи Додатки та всі питання, що належать до нього, регулюється законодавством України. Будь-які позови чи судові провадження, що виникають на предмет Договору або у зв'язку з ним (або у зв'язку з наданням доступу до ПЗ), розглядаються судами України згідно з правилами підсудності, встановленими процесуальним законодавством.

14. Термін дії договору

14.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту Ліцензіатом і діє до моменту його розірвання за бажанням однієї із Сторін або до моменту виконання всіх зобов'язань Сторін за Договором та Додатками до нього.

14.2. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей Договір та Додатки до нього в односторонньому порядку, повідомивши іншу Сторону не менш ніж за 24 (двадцять чотири) години до передбачуваної дати розірвання Договору. Повідомлення про розірвання надсилається на програму Telegram за адресою: @CS_AI_Support. Ліцензіар може повідомити Ліцензіат про розірвання Договору за допомогою функціоналу Сайту та ПЗ.

15. Заключні положення

15.1. Припинення використання ПЗ не тягне за собою розірвання Договору.

15.2. Якщо інше не визначено цим Договором, обмін інформацією (матеріалами) між Сторонами цього Договору здійснюється в режимі додатка Telegram.

15.3. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором та Додатками до нього, Сторони керуються законодавством України.

15.4. Заключні положення» пунктом такого змісту: «Сплачена на умовах розділу 7 цього Договору винагорода не повертається у разі припинення та/або розірвання договору.

video